Resmi Gazete'de tasarruf tedbirleri | Genel Haberler

Tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan'ın imzası ile yayınlanan Tasarruf Tedbirleri Sirküler ile, kamu kurumlarının ve kuruluşlarının masraflarındaki tasarrufları sağlamak, bürokratik prosedürleri azaltmak ve kamu kaynaklarını etkili, verimli ve ekonomik olarak kullanmak için yeni önlemler benimsenmiştir. Genelgeyle kamu idareleri, ilgili ve bağlı kamu kurum ve kuruluşları ile bu idarelere bağlı kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sendika, kurum ve kuruluşlarca kurulan kurum ve kuruluşlarda tasarruf tedbirleri hayata geçirilecek. onlara. Doğal afet, salgın hastalık ve orman yangınları halinde yapılacak mücadeleler ve acil müdahaleler ile iç ve dış güvenlik ve istihbarat hizmetleri için gerekli olan zorunlu harcamalar genelge kapsamı dışında tutulacak.

Kamu hizmetleri ve yatırım projeleri bütçe sınırları dahilinde uygulanacaktır. Cari ve sonraki yılların bütçelerine ek yük getirecek faaliyet genişletmelerine ve istihdam artışlarına izin verilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları, kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan harcama veya taahhütlerde bulunamaz ve kamu kurum ve kuruluşlarına araç, makine ve teçhizat temini gibi satın alma veya inşaatla ilgili olmayan hususları içeremez. idare tarafından şartname ve sözleşmelerde kullanılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaçlarını daha düşük maliyetle karşılamak için ortak alımlar yapacak. Devlet İhale Ofisi (DMO) kapsamındaki idarelere DMO aracılığıyla mal hizmeti sunulacak.

3 YIL BOYUNCA YENİ HİZMET BİNASI ALINMAYACAK, KİRALANMAYACAK, İNŞA EDİLMEYECEKTİR

Yurt içi ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları tarafından 3 yıl süreyle yeni hizmet binası alınmayacak, kiralanmayacak, inşa edilemeyecek, bu amaçla arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak. Ancak deprem riski nedeniyle yıkılmasına karar verilmesi durumunda bu hizmet için kullanılabilecek hazineye ait gayrimenkul bulunmadığının belgelenmesi halinde yeni bir inşaat yapılabilir. Hizmet binaları ihtiyaç analizi ve standartlara dayalı tasarruf yaklaşımı çerçevesinde incelenecek. İhtiyaç fazlası bina ve bölümler ihtiyaç sahibi kurumlara tahsis edilecek. Hizmet binası kiralamaları belirli bir süre içerisinde sonlandırılacaktır. Yeni konut, kamu görevlilerine ait her ne ad altında olursa olsun mesken, kamp, ​​kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesisler ile bunlara ilişkin arsa veya araziler satın alınamaz, kamulaştırılamaz ve yeni kiraya verilemez. Savunma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılanlar dışındaki mevcut konut ve sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacaktır. Konut kiraları ve sosyal tesis oranları güncel fiyatlar dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

3 YIL BOYUNCA KURUM VE KAMU KURULUŞLARINA YENİ ARAÇ ALINMAYACAK

Genelgeyle kamu kurum ve kuruluşları, savunma ve güvenlik hizmetleri için gerekli araçlar ile ihtiyaç halinde ambulans ve itfaiye araçları hariç olmak üzere 3 yıl boyunca hiçbir şekilde yeni araç alamayacak. İhtiyaç analizi ve tasarruf yaklaşımı kapsamında mevcut araçlar incelenecek. Ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar tasfiye edilirken, ihtiyaç fazlası araçlar ise tasfiye edilmek veya ihtiyaç sahibi kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilecek. Kamu araçlarının yerli ve elektrikli hale getirilmesi amacıyla kullanımda olan araçların tasfiye edilmesi şartıyla elektrikli araçlar kamu alım garantisi kapsamında satın alınabilecek. Kamu hizmeti sözleşmelerinde kullanılan araçlar, sözleşme süresi sonunda izin alınmadan tekrar kiralanamaz. İlgili mevzuatta belirtilen kurum ve hizmetler dışında, sübvansiyonlu olanlar da dahil olmak üzere yabancı menşeli araçlar kullanılamaz. Bakanlıklarda, bakanlarca belirlenen esaslar çerçevesinde resmi hizmetler için en fazla 3 hizmet aracı kullanılabilmektedir.

Kamu sektöründeki sürücü ihtiyacı, kalıcı sürücü veya hizmet alımı yerine esas olarak memur ataması yoluyla karşılanacaktır. Kamu yolcu ve steyşın vagon tipi araçlarda motor kapasitesi 1.600 cc ve altı olan araçlar tercih edilecek. Ayrıca servis amaçlı alınacak araçlarda yeni model araçlar yerine, ekonomik olması halinde binek araç ve steyşın vagonlarda 10 yaşından küçük araçlar, diğer araçlarda ise 15 yaşından küçük araçlar tercih edilecek. . Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen kamu filo yönetim sistemine araç maliyet ve giderleri kayıt altına alınacak, kamu sektöründeki araçların edinimi, kullanımı ve elden çıkarılması işlemleri kayıt altına alınacak.

Cep telefonunun kamuya tahsisinde sınırlama olacak. Cep telefonunun tahsis edileceği yetkililer bakanlık ve idarelerde Cumhurbaşkanlığına, belediyelerde ise Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilecek. Kamuda elektronik tebligat yaygınlaştırılacak, kurumsal arşivler elektronik ortama taşınacak, fiziki arşivler muhafaza edilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet içi eğitim, konferans, seminer ve çalıştay gibi organizasyonlar uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirilecek. Bu faaliyetlerin bizzat yapılması gereken durumlarda kamuya ait tesislerden yararlanılacaktır. Kamu yönetimini ve faaliyetlerini tanıtmayı amaçlayan rapor, kitap, dergi ve bülten gibi yayınlar yayımlanmayacak. Kamu kurumları hiçbir şekilde gazete satın almayacak ve kendi uzmanlık alanıyla ilgili olmayan yayınlara abone olamayacak. Kamu kurum ve kuruluşları, büro malzemesi, makine ve teçhizat, bilgisayar donanımı vb. satın almayacak. Zorunlu haller dışında 3 yıl süreyle. Fiziksel olarak birbirine yakın ofisler ve birimler benzer fotokopi makinelerini, faks makinelerini ve ofis malzemelerini paylaşacaktır. Uluslararası konferanslar ve ulusal bayramlar dışında konferans, seminer, yıldönümleri ve benzeri etkinlikler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları günlük, takvim, plaket, hediyelik eşya ve hediyelik eşya satın alamayacak, basamayacak ve dağıtamayacak. Zorunlu tanıtım giderleri dışında basın ve yayın organlarında ilan ve reklam yapılamaz.

Mevcut personelin verimli çalışmasını sağlayacak tedbirler alınacak ve boş personel çalıştırılmasına izin verilmeyecektir. Kamu sektöründe emeklilik, istifa ve ölüm gibi durumlarda yeni kadro talebinde bulunulabilmektedir. Kamu personeli zaruret halleri dışında fazla mesai veya vardiya karşılığında ücret karşılığı çalıştırılamaz. Kamu personelinin yıl içinde hak kazandığı yıllık ücretli izin süreleri referans yılı içerisinde kullanılacaktır. Ayrıca personelin geçmiş yıllarda hak kazandığı ancak kullanmadığı yıllık ücretli izin süreleri de en fazla 3 yıl içerisinde herhangi bir aksamaya yol açmayacak şekilde kullandırılabilecek.

Kamu kurumlarında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla genel aydınlatmada LED dönüşümü hayata geçirilecek ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak. Su israfını önlemek amacıyla su kemerinden gelen su mümkün olduğunca yeşil alanların sulanmasında kullanılmayacaktır. Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç olmak üzere, toplu taşımanın mevcut olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında personel servis hizmeti durdurulacaktır. Hizmet sözleşmesi ile sağlanan personel hizmeti, sözleşme süresi sonuna kadar devam edebilir.

Genelge hükümleri, bakanlıklarda görevlendirilen bakan veya bakan yardımcıları, kurum başkanları, il özel idareleri ve özel illerin valileri ile belediyelerin belediye başkanları tarafından doğrulanacak. Bu yöneticiler genelgenin uygulanmasından öncelikli olarak sorumlu olacak. Bu genelgede belirtilen hükümlere aykırı olabilecek zorunlu ihtiyaçlar veya yetki gerektiren durumlar için Bakanlıklara Cumhurbaşkanlığından, il özel idarelerine İçişleri Bakanlığından, Belediyelere ise Çevre Bakanlığından yetki verilecek. Kentleşme ve Çevre. İklim değişikliği.

Bugünden itibaren sözleşmesi imzalanmayan tüm kamu mal ve hizmet alımları ile inşaat ihaleleri gözden geçirilecek, genelgeye uymayanlar iptal edilecek.


etiketler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir