Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Üniversite Mezunları Nasıl Polis Olur Polis Olma Şartları

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

Üniversite, fakülte mezunları nasıl polis olabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular Ne Zaman Alınacak? Kaç tane POMEM var ve hangi İllerde var? Öğretmenlik bölümleri mezunları polis olduktan sonra tekrar öğretmenliğe geçebilir mi?
Polis memuru ihtiyacının 4 yıllık fakülte, üniversite mezunlarından karşılanması amacıyla POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) kurulmuştur. Şu anda mevcut 9 adet POMEM bulunmaktadır. POMEM’ler İstanbul (2), Aydın, Bilecik, Amasya, Eskişehir, İzmir, Çankırı, Mersin İllerinde eğitim vermektedir.
4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan aranılan niteliklere sahip olup yapılacak değerlendirme ve seçmelerde başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere POMEM’lerde eğitim verilmekte ve başarılı adaylar polis memuru olarak göreve başlamaktadır.
4 yıllık Fakülte-Üniversite Mezunlarının Polis Olabilmesi İçin Şartlar Nelerdir?
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM) Başvuru Şartları
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.).
ç) Erkekler için 1.67 santimetreden, bayanlar için 1.65 santimetreden kısa boylu olmamak.
d) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.
e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;
1) Mahkûm olmamak.
2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.
ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.
h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.
j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
k) KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.
Başvuru esnasında istenen belgeler
a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerinde verilecektir.)
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerinde verilecektir.)
c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,
ç) Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi ve fotokopisi (Askerliğini yapmamış aday, POMEM Müdürlüğüne kayıt esnasında askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ibraz eder.),
d) Evli ise evlenme cüzdanının aslı ve fotokopisi,
e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,
f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,
İstenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra “Aslı Görüldü” ibaresi ile teslim alınır ve belgelerin aslı adaya geri verilir.
Müracaat Kabul İşlemleri
Adayların, ikamet ettikleri İl Emniyeti Müdürlüklerine duyurulacak tarihler arasında başvuru esnasında istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvuru esnasında evraklar eksiksiz teslim alınıp, adaya ilişkin Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formları İl Emniyet Müdürlüğünce tanzim edilecektir. Evli olan adayların eşleri için de Güvenlik ve Arşiv Araştırması formu düzenlenecektir.
Değerlendirme ve Seçme İşlemleri
Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek bölge merkezlerinde görevlendirilecek Kurul tarafından yapılacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce ilan edilen eğitim dönemleri için geçerlidir.
Kurul, adayı bizzat görerek değerlendirme ve seçme işlemini aşağıda belirtildiği gibi üç aşamada yapar.
a) İlk aşamada; Kurul, adayların fizikî görünüşü, kon
uşma düzgünlüğü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen giriş şartlarına haiz olup olmadığı ve arşiv araştırması sonuçlarını dikkate alarak değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan aday ikinci aşamaya geçer. Kurul, kararını oy birliğiyle alır. Kurul, kararını Değerlendirme Karar Formuna işler. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.
b) İkinci aşamada; adaylara, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili konuşma yapması istenilir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Değerlendirme sırasında adayın;
1) Konu hakkında bilgi düzeyi,
2) Kendisinden istenileni kavrama,
3) Kendine güven duyma,
4) İfade etme yeteneği,
5) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Kurul üyelerinden her biri, bir kriteri değerlendirir. Değerlendirme, her bir kriter on iki puan olmak üzere toplam altmış puan üzerinden yapılır.
c) Üçüncü aşamada; adayın fizikî yeterliği, Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam kırk puan üzerinden değerlendirilir.
Adayın başarılı sayılabilmesi için, ikinci ve üçüncü aşamada belirtilen toplam tam puanların ayrı ayrı %50’sini aşması gerekir.
Değerlendirme ve fizikî yeterlik aşamalarından herhangi birinde “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen aday başarısız sayılır ve bir sonraki aşamaya katılamaz.
Anılan aşamalardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, aday hakkında Kurulca; “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR” veya “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” şeklinde karar verilir. Bu karar Değerlendirme Karar Formuna işlenir. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.
Değerlendirme sonuçlarına göre “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilenlerin listesi aynı gün Kurul tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılır ve beş gün süreyle askıda kalır.
Kurul kararları kesindir.
Hakkında “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen aday, aynı dönem için bir başka Kurula müracaat edemez.

Başarı Listesinin Düzenlenmesi
Genel Müdürlükçe ilan edilen sayıda POMEM’lere öğrenci alınır. Alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS puanı ile değerlendirme ve fizikî yeterlik puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilir.

POMEM Adaylarının Sağlık Kurulu Rapor İşlemleri
Emniyet Teşkilatına alınacak personelin sağlık kontrolleri Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği İçin Tıklayınız…ı

BAŞVURU YERLERİ: Müracaat İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl Emniyet Müdürlüğü Değerlendirme ve Seçme İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl’e göre belirlenecek Bölge Merkezleri

BİLGİ İÇİN: EGM Eğitim Dairesi Başkanlığı Necatibey Caddesi No:70 Çankaya/ANKARA ve İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlükleri

Eğitim Dairesi Başkanlığı İrtibat Telefonları: POMEM Şube Müdürlüğü: 0 312 412 14 62–63–64–66–68
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü : (Sınav İşlemleri) 0 312 412 14 33-34-35

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ:
1- İstanbul Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü : Çardaktepe Mevkii Gaziosmanpaşa/İSTANBULTel: 0 212 686 18 50-51 / 0 505 824 48 58

2- Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Gümüşdere Köyü/Sarıyer-İstanbul Tel: 0 212 203 87 09–10 / 0 505 318 86 02
3- Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Topyatağı Mevkii-AYDIN Tel: 0 256 219 84 88–89 / 0 505 318 09 51
4- Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Beşiktaş Mahallesi Necati Önen Caddesi-BİLECİK Tel: 0 228 212 03 15 / 0 505 318 11 51
5- Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Şehit Özsaraç Caddesi Merzifon-AMASYA Tel: 0 358 514 35 44
6- Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü : Ertuğrul Gazi Mahallesi ESKİŞEHİR Tel: 0 222 310 34 34-17 / 0 505 318 26 50
7- İzmir Bornova Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü : Ankara Asfaltı No:2 Hacılarkırı Bornova/İZMİR Tel: 0 232 478 18 67 / 0 505 318 87 01
8- Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü : Ankara yolu asfaltı 6.Kilometre POMEM Müdürlüğü/ÇANKIRI Tel: 0 376 218 14 72-73 / 0 505 318 18 50
9- Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü :Koca Vilayet Mah. 29108 Sk. No:2 Yenişehir / MERSİNTel: 0 505 318 33 75
Öğretmenlik bölümleri mezunları polis olduktan sonra öğretmenliğe geçiş yapabilir mi?
3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nunda yer alan ek madde 24 gereğince “……..Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar………” 6 yıl çalışma şartı bulunmaktadır. İstifa edilmesi durumunda ise hem tazminat ödenmesi gerekecek hem de bekleme süresine tabi olunacaktır.
2010 10 Bin Fakülte-Üniversite Mezunu Polis Alımı POMEM Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?
10 bin polis alımı ile ilgili 2010 yılı duyurusunun yakın bir zamanda yapılacağını değerlendirmekteyiz. Buradaki haberimizde yer aldığı gibi 2010 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1.000 taşra teşkilatına ise 19.000 polis memuru alınması yasalaşmıştı.

Kategori : Eğitim - Etiketler :, , , , , , , , - Tarih : 08 Kasım 2014

Yorumlar (55)
 • 10 Ekim 2013 tarihinde İsim tarafından

  BENİM TEK HAYALİM POLİS OLMAKTI. AMA POLİS OLAMAYACAĞIM AYAĞIMDA SORUN VAR

 • 11 Ekim 2013 tarihinde SEMA tarafından

  BENİMDE AMA BU BOY ÖLÇÜLERİNİ BİRAZ AŞAGI ÇEKSELER NE OLUR Kİ

 • 20 Ekim 2013 tarihinde hakn tarafından

  05.08.1990 doğumluyum bu yıl başvurabilirmiyim polisliğe… askerlik ypmmışım..

 • 02 Kasım 2013 tarihinde cihan tarafından

  kardeş ayagındaki sorun degil ankarada dayın varmısa o sorun degil bu devlete ilk torbil lazım

 • 13 Kasım 2013 tarihinde İsim tarafından

  benim boyum kısa bende çok olmak istiyorum bi torpil falan dönermi

 • 13 Kasım 2013 tarihinde can tarafından

  tek hayalim polis olmak ama boyum biraz kısa torpil olurmu acaba

 • 21 Kasım 2013 tarihinde ömer tarafından

  hepiniz boş konuşuyonuz POLİS olmak için VATAN aşkı olması lazım O da BU DEVLETTE kalmadı torpil neymiş VATAN mı kaldı torpil olsun

 • 21 Kasım 2013 tarihinde ömer tarafından

  bakın size şu kadarını söyleyim Bu VATANI m.kemal kurtarmadı kimse tek başına kahraman olamaz bu VATANI kurtaran KOMUTAN KAZIM KARABEKİR’dir.BU böyle biline Herkes TARİHİNİ iyi OKUSUNNN…

 • 25 Kasım 2013 tarihinde İsim tarafından

  bnmde hayalım polıs olmak inş. bnm hayalım gercek olur

 • 28 Kasım 2013 tarihinde İsim tarafından

  alalla
  ciddimisin lan

 • 28 Kasım 2013 tarihinde İsim tarafından

  olur olur canı sikma

 • 30 Kasım 2013 tarihinde İsim tarafından

  liseden mezun olduğumda güvenlik bilimleri fakültesini kazanmıştım yani 4 yıllık, komser yardımcısı olarak başlayıp yükselicektim.Ama mülakatına dahi gitmedim.İyiki de gitmemişim, halkın güvenliğini sağlaması gereken polis halkına zulüm ediyor.Polis kral olmuş nerde olursa olsun haksız dahai olsa barajı geçip 2 yıl okumuş azıcık aklı olmayanlar ben polisim diye üstüne yürüyor. Onlarca polis sanal ortamda kızlara mesaj atıp sarkıntılık yapıyor. Ben bunlara göz yumamazdım o görevde olsam. İyiki gitmemişim böyle polis olmaz olsun!!!

 • 03 Aralık 2013 tarihinde ebru tarafından

  ben polis olmayı çok istiyom ama biraz bayanlarda boy düşse ne olur ki yanii:((((((

 • 09 Aralık 2013 tarihinde orhan tarafından

  o lmaz işte olamazsın 😀

 • 18 Aralık 2013 tarihinde İsim tarafından

  bende polis olmayı çok istiyorummm inş rabbim

 • 18 Aralık 2013 tarihinde İsim tarafından

  rabbim herkesi hakkından hayırlısını verir inş dularım butum arkadaşlarımnla

 • 30 Aralık 2013 tarihinde hediye tarafından

  bu sene pmyo yaş 17 oldugundan tutmadı bende üniversiteden başvuru yapsam olur mu

 • 02 Ocak 2014 tarihinde mehmet ali tarafından

  polis olmak ayrıcalıktır…savunun kara murat geliyo gibi :) ne güzel meslek

 • 03 Şubat 2014 tarihinde boyle gelecek boyle gidecek tarafından

  boyle geldi boyle gidecek

 • 11 Şubat 2014 tarihinde cihan tarafından

  polis olacağınıza hammal olun ondan iyidir

 • 12 Şubat 2014 tarihinde baba ismet tarafından

  boyun düşsede boş (EBRU) çünkü çok az kız polis alımı yapıyorlar ben (8) e gidiyorum. bende istiyorum …. o kadar az alıyorlarki bildiğim kadarıyla türkiye genelinde 130 bayan polis alımı gerçektende çok az ve bu sene bu 130 ki,şiyi torpille aldılar o kadar bayan mülakata ,sınava girdi hepsi boşuna 😀 yazık onlara …..

 • 17 Şubat 2014 tarihinde Anonim tarafından

  inşallah olursun ALLAHA dua et ALLAH sana polisliği nasip eder inşallah

 • 29 Haziran 2014 tarihinde ferhat tarafından

  ıkı yıllık ınsaat tekmnıkerı mezunuyum ıkı yılda acıkta baska bolum okusam l4 yıla tamamlayıp lısanscı olarak basvura bılır mıyım lufen bılgı verın

 • 30 Temmuz 2014 tarihinde mustafa sercan tarafından

  ya boydan kurtarsa bile başka bir yerden sorun çıkıyo bazı yerler sırf kural olsun diye bir sürü şey istiyor.

 • 04 Ağustos 2014 tarihinde ugur tarafından

  Burada kpss den kac puan almis olmak gerekiyor

 • 10 Ağustos 2014 tarihinde Anonim tarafından

  basvurular ne zaman lisans öğrencilere acaba

 • 28 Ağustos 2014 tarihinde ahmet tarafından

  keşke bende polis olsam

 • 01 Eylül 2014 tarihinde Anonim tarafından

  Boyunu uzatmayı dene düşürmezler

 • 20 Eylül 2014 tarihinde mehmet oral tarafından

  p3 ten 2015 te dersane hazırlık ve alım varmı lısanslar ıcınarkadaslar

 • 20 Eylül 2014 tarihinde mehmet oral tarafından

  lısanslar p3 gırebılıyomu 2015 te bılgı verrısenız sevınırım

 • 20 Eylül 2014 tarihinde mehmet oral tarafından

  arkadaslar lısanlar her yıl p3 gırebıyo mu

 • 02 Ekim 2014 tarihinde fuat erto tarafından

  2 yıllık elektrk teknikerliği mezunuyum . 2 yıl acıktan okuyup lisans diplomam olduktan sonra basvurabiliyor muyum ??

 • 07 Ekim 2014 tarihinde zeki tarafından

  bece polislik üzel ama yapa bilene

 • 14 Ekim 2014 tarihinde AYŞE ÖZAVUNCA tarafından

  BENDE OLURUM İNŞALLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH

 • 14 Ekim 2014 tarihinde AYŞE ÖZAVUNCA tarafından

  POLIS OLMAK YUREK ISTER OYLE BEN POLİS OLACAM DEMEKLE OLMUYOR

 • 15 Ekim 2014 tarihinde aysel güneş tarafından

  aynen oyle haklısın

 • 15 Ekim 2014 tarihinde ERDEM ÖNER tarafından

  ya bende polis oklndaym benim boyum kısa ama babam sagolsnnn..torpil bol

 • 15 Ekim 2014 tarihinde NESLİHAN YILMAZ tarafından

  arkadaşlar bende komiserlik okuyom hadi size de nasip olur inşallah

 • 15 Ekim 2014 tarihinde emre yürek tarafından

  arkadaşlar vatanını milletini sevmeyn bence hiç denemesin bu işleri

 • 18 Ekim 2014 tarihinde yusuf polat tarafından

  arkadaşlar üniversiteye giderken polislik sınavlarına girip öyle mi polis olunuyor

 • 22 Ekim 2014 tarihinde Anonim tarafından

  polislik yeter hacıı :)

 • 27 Ekim 2014 tarihinde Kayhan tarafından

  Arkadaşlar hangi tarihler aralığında başvuru yapılıyor. Hangi sayfadan takip edebilirim ? Rica etsem yardımcı olabilirmisiniz ?

 • 30 Ekim 2014 tarihinde oğuz tarafından

  lise son sınıf öğrencisiyim 4 senelik herhangi bir bölümde üniversite okuduktan sonra nereye başvurucam tam olarak anlamayamadım yardımcı olur musunuz?

 • 16 Kasım 2014 tarihinde 15 Kasım 2014 tarafından

  Hayırlısı arkadaşlar

 • 14 Aralık 2014 tarihinde hüseyin tarafından

  ben bilgisayar paroğramcılığı 2 yıllık okuyom 2 yıl daha başka bölüm okuyup 4 yıllıga tamalasam oluyormu yoksa aynı bölüm mü olması lazım?yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar teşekkürler

 • 23 Aralık 2014 tarihinde aysel gunes tarafından

  haklısın papa

 • 28 Aralık 2014 tarihinde GÜNEŞLI GUNLER tarafından

  ARKADASLAR ONEMLI OLAN GOREVINI YAPABILMEK YAPTİGİN ISIN ICINE SİNMESİ HAYATTA CALİSMAK ZORUNLULUKTUR BELKI AMA SEVMEK DE LAZIM VATAN SU AN IYI OLMAYABILIR AMA UNUTMAYALİM HERKES IYI KOTU BIR GELECEK YASAYACAK ONEMLI OLAN BIR YERDEN BAŞLAMAK HER MESLEK GÜZELDIR AMA POLISLIĞI DE BI YERDE BU HALE GETIREN INSANOĞLU ELBETTE HER MESLEK DE ZORLUK VAR VE DEVLETTE YER ALMAK İSTİYORSANİZ EMIR OLACAK EZİLECEKSİNİZ ÖVGÜ ALCAKSİNİZ LÜTFEN TAKİLMAYİN ZORLUKLARA TORPIL YOK DEGIL VAR AMA BUNU BUNLARA GIRIŞMEDEN GÖREMEZSINIZ UMUTLARİNİZİ KAYBETMEYIN HERKESIN GONLUNDEKİNİN OLMASI DILEĞIYLE …

 • 08 Ocak 2015 tarihinde SEVDA tarafından

  BENİMDE SKOLYOZUM VAR OLURMU SİZCE

 • 17 Ocak 2015 tarihinde Süleyman Efendi tarafından

  Emeğimizi elimize verdiler…

 • 04 Mart 2015 tarihinde atilla bilici tarafından

  ömmmmmeerrrr bu vatanı kim kurtardı diye kendi dediğini çözüyorsun kimse tek başına kahrman olamaz demişsin ama tek bir isim yazmışsın orda bi düşün mantıklımı dümbelekkkkkkkkkkkk anladınnnnnn mmı bneiii ayik ol aslanım……düüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüütt

 • 13 Mart 2015 tarihinde hilal tarafından

  ben de polis olmayı çok istiyorum inşallah ben ve olmak isteyen ve çaba sarfeden herkes olabilir..AMİN…

 • 09 Nisan 2015 tarihinde mahmut çimen tarafından

  bende polis olmak istiyorum inşallah allahın izniyle polis oluruz

 • 11 Nisan 2015 tarihinde filiz tarafından

  Ben simdi okulu bitirdim kpss kakac puan aalmam gerekiyor bilgi verirmisiniz lutfen

 • 11 Nisan 2015 tarihinde filiz tarafından

  Bemde olmak istiyorum ama kpss kac puan almam gerekiyor

 • 20 Nisan 2015 tarihinde murat tarafından

  ögg den polis olabilmek için yaş sınırı kaç olur acaba

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad :
  Yorum :
  Gerçek Memnuniyet v pills gold |
  Tüm Gece Sert kalın Cialis 20 mg ! |
  Etkili Penis Büyütücü Takviyeler ! |
  FDA onaylı vpills ! |
  wordpress statistics
  haberler